KWANTOWY UMYSŁ

Program rozwoju intelektu dla młodzieży, studentów i dorosłych.

Nie będzie już krajów „biednych”. Będą tylko zacofane i niedouczone. To samo będzie dotyczyło poszczególnych firm i wszelkiego rodzaju organizacji. To samo będzie też prawdziwe w odniesieniu do każdego człowieka z osobna.”
F. Drucker

Prawo (4) - Łukasz student prawaKurs szybkiego czytania to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka.
W naszym kursie szybkie czytanie osadzone jest w dużo szerszym kontekście. Celem kursu jest nie tylko opanowanie przez uczestników programu szybkiego czytania ale również umiejętność zaangażowania i wykorzystania swoich intelektualnych możliwości w celu szybszego i bardziej racjonalnego uczenia się. 

Program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy i syntezy ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie radość i zadowolenie. W niedługim czasie zastąpi obecny, niewydolny już na dziś system „mechanicznego przetwarzania informacji”.

Na umiejętność szybkiego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do przyswajania dużej ilości wiedzy w krótkim czasie. Wszystkie te cechy są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu, dlatego też szybkie czytanie znajduje się na drugim miejscu na liście najbardziej pożądanych przez pracodawców umiejętności pracowników.

Celem naszym jest nie tylko opanowanie przez kursanta szybkiego czytania, ale również umiejętność zaangażowania i wykorzystania swoich intelektualnych możliwości do szybszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie przez uczestników kursu szeregu nawyków, które składają się na naturalny, zintegrowany system uczenia się.
Proponowany trening bazuje na naturalnym rozwoju drzemiących w każdym człowieku możliwości umysłowych.

CELE REALIZOWANE PODCZAS KURSU SZYBKIEGO CZYTANIA:

Cel nadrzędny kursu:
Uczeń/student dobrze radzi sobie w szkole/uczelni, czyli:

 • ma dobre wyniki (oceny)
 • uczy się/studiuje bez lęku

Osoba pracująca dobrze radzi sobie w świecie informacji, czyli:

 • sprawnie pracuje z tekstem (dokumenty, ustawy, gazety) i przyswaja nową wiedzę
 • uczy się bez lęku

Wytrenowanie umiejętności zintegrowanego uczenia się


Język francuski (2) - studentka romanistykia. osiąganie optymalnego stanu do uczenia się

 • techniki łagodzenia stresu i radzenia sobie ze stresem
 • techniki koncentracji
 • rozgrzewka ciała
 • jogging umysłu – rozgrzewka mentalna podnosząca kreatywność i zdolności umysłowe
 • wprowadzenie się w dobry nastrój

b. czytanie zintegrowane

 • przedwstęp
 • czytanie fotograficzne
 • szybkie czytanie – przyspieszenie tempa czytania min. 3 razy
  (zachowując komfort czytania)

c. graficzna obróbka przeczytanych informacji

 • piktogramy
 • mapy myśli

d. strategie uczenia się

 • krzywe zapamiętywania
 • ciało w procesie uczenia się 

e. trening pamięci i technik pamięciowych

 • metoda mnicha
 • łańcuchowa metoda zapamiętywania
 • zakładki osobiste
 • metoda słów zastępczych
 • główny system pamięciowy
Opanowanie wiedzy dotyczącej psychologii uczenia się

 • Prawo (4) - Łukasz student prawarola relaksu
 • przyswajanie informacji przez mózg 
 • teoria pamięci
 • wzorce myślenia
 • konstruowanie obrazów
 • przyspieszona nauka
 • strategie porażki
 • muzyka barokowa
Nabycie świadomości siebie i swojego stylu uczenia się

 • szcz01Indywidualne Wzorce Myślenia
 • test określający wzorzec myślenia
Opanowanie podstaw autoprezentacji

 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • przygotowanie wystąpienia
 • trening autoprezentacji przed grupą (zajęcia z kamerą)                              
 • pozbywanie się stresu przed wystąpieniami
Świadomość własnych zasobów (osobistej niepowtarzalności)

 1. wzmacnianie motywacji
 2. procesy psychologiczne
 3. wychodzenia z roli ofiary podczas egzaminów i sprawdzianów
 • Serwis informacyjny (11)dwu – czterokrotne przyśpieszenie tempa czytania
 • zwiększenie stopnia zrozumienia i zapamiętania
 • wzrost efektywności pracy umysłowej – wykształcenie umiejętności efektywnej pracy z tekstem i dzięki temu możliwość podejmowania szybkich i trafnych decyzji na podstawie większej ilości informacji,
 • umiejętność organizacji obszernych partii informacji – twórcze notowanie (metodą Map Myśli)
 • umiejętność skutecznego zapamiętywania kłopotliwych treści (poprzez techniki pamięciowe)
 • polepszenie sprawności pamięci oraz zdolności koncentracji
 • obniżenie poziomu stresu – dzięki nabyciu umiejętności szybkiego relaksowania się

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości